Genieten doet U, koken doe ik !

Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden Act Culinair

Act Culinair is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34236618.
Op al onze offertes en leveranties zijn onze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

 

Offerte/overeenkomst/bevestiging
Een offerte van Act Culinair is vrijblijvend en 7 dagen geldig, tenzij Act Culinair anders aangeeft of de offertetermijn heeft verlengd.
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever.
Als Act Culinair de opdrachtgever een bevestiging mailt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Bij gebreke behouden wij het recht voor de partij niet uit te voeren.
Act Culinair bepaalt de wijze van uitvoering van de catering en kan daarbij gebruik maken van derden.

 

Wijziging aantal personen
Het door u opgegeven aantal personen kunt u tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende partij kosteloos wijzigen, indien dit niet meer dan 20% van het oorspronkelijke aantal is. Dit geldt niet als anders schriftelijk is afgesproken.

 

Betalingen
Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op IBAN nummer NL98ABNA0478983050.

Bij bedragen welke boven de € 500,- zijn, dient men vijf werkdagen voor de uitvoering van de opdracht, 60% voorschot van het offerte bedrag te hebben voldaan op de door Act Culinair aangewezen bankrekening. Bij gebreke behouden wij het recht voor de partij niet uit te voeren.

De eindfactuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de door Act Culinair aangewezen bankrekening. Het openstaande bedrag na deze termijn, wordt verhoogd met een rentepercentage van 5 % per maand.

 

Incasso
Indien Act Culinair het nodig acht om incasso maatregelen te treffen, zijn de bijkomende kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever.

 

Annulering
In geval van annulering van de opdracht binnen 1 week voor de afgesproken datum wordt 50% van het begrote bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 4 werkdagen, 3 werkdagen, 2 werkdagen of 1 werkdag wordt respectievelijk 60%, 70%, 80% of 100% in rekening gebracht.

 

Overmacht
In het geval van overmacht heeft Act Culinair het recht, na kennisgeving aan de opdrachtgever, haar verplichting tot uitvoering van een overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn:

 • Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen.
 • Stakingen/ onrusten/ extreme weersomstandigheden
 • Ziekte/ brand/ ongevallen


Aansprakelijkheid
Act Culinair is niet aansprakelijk voor de kosten en schade die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 • Overmacht, zoals in deze voorwaarden is omschreven;
 • Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
 • Het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in het gehuurde cq geleverde;
 • De klant aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde goed en verklaart de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen i.v.m. verwondings of overlijdingsrisico's;
 • De schade door welke oorzaak of welke handeling of nalatigheid van Act Culinair,
 • Haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen ook ontstaan;
   

Vermissing

Als gehuurde of ter beschikking gestelde goederen vermist of beschadigd zijn, worden deze extra in rekening gebracht van de opdrachtgever.

 

Nacalculatie
Personeelskosten en kosten van de geleverde dranken worden op basis van nacalculatie berekend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Personeel
Bij het inhuren van personeel geldt een minimale afname van 4 arbeidsuren per persoon.

 

BTW
De prijzen van Act Culinair zijn exclusief 6 en 21% BTW en exclusief bijkomende kosten (zoals inhuur materialen, reiskosten e.d.).

 

Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Kantoor en keuken Act Culinair: Bovenkerkerkade 57, 1185 CS Amstelveen
KvK nr: 34236618
IBAN nr: NL98ABNA0478983050
BTW nr: 181.773.703B01